OUR PRINCIPLES

DELICIOUS!

We believe that any dish, even diet food, can and should be delicious. To follow the chosen diet, it is necessary that it “makes you happy” every day.

USEFUL

We know that the combination of “healthy food + fitness” is the only way to feel perfect. The usefulness of food is not determined only by calories or fat, it is a complex and balanced system that gives a feeling of satiety, contains all the elements necessary for metabolism and takes into account your individual data.

CONVENIENT

Մենք անում ենք ամեն ինչ, որպեսզի զբաղված մարդիկ կարողանան համեղ և ճիշտ սնվել: Ժամանակը թանկ է, և այն մենք կարող ենք ծախսել մեզ համար կարևոր բաների վրա` ընտանիք, ընկերներ, նախասիրություններ, աշխատանք: Առողջությունը թանկ է, և այն մեզ հնարավորություն է տալիս ակտիվ և ազատ լինել որոշումներ կայացնելիս: Սնվելու մեր հայեցակարգը կխնայի Ձեր անձնական միջոցները` տնտեսելով Ձեր ժամանակն առավել կարևոր բաների համար, քան սննդի մասին մտահոգվելը, և պահպանելով Ձեր առողջությունը: